افیلیت مارکتینگ

کسب درآمد آسان: مشارکت در فروش

مشارکت در فروش (افیلیت مارکتینگ) یک مدل تبلیغاتی است که در آن یک شرکت، کار تبلیغاتی خود را به افراد فعال در حوزه تبلیغ می‌سپرند. زمانی که محصول فروش برود،‌ درصدی از فروش محصول به تبلیغ‌کننده پرداخت می‌شود.