کد تخفیف بیمه بازار : این کد تخفیف فعال برای تمام کاربران می باشد. برای بیمه موتور سیکلت 50 هزار تومان می باشد و برای برای بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل 200 هزار تومان اعمال می شود.