کد تخفیف بیمه بازار : برای خرید یا تمدید بیمه بدنه از بیمه بازار توسط این کد از 8 درصد تخفیف برخوردار شوید. در سامانه بیمه بازار انواع بیمه در 3 دسته بیمه اموال، اشخاص و وسایل نقلیه از شرکت‌های مختلف قابل مشاهده و خریداری می باشند.