کد تخفیف ازکی : با ثبت کد تخفیف ویژه روز پدر ازکی برای خرید بیمه بدنه و شخص ثالث و دریافت تخفیف 7 درصدی تا سقف 500 هزار تومان از طریق لینک خرید وارد شوید. کد های فعال دیگر : pedarb ، pedar