ازکی

ازکی

ازﮐﯽ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎوره و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ازﮐﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ، ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶﺳﻮزی و زﻟﺰﻟﻪ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن. ازﮐﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ، ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺧﺴﺎرت درﯾﺎﻓﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد.

  تبلیغات

  ads ads ads ads ads ads ads ads

  به ازکی امتیاز دهید

  زودتر از بقیه،کدهای تخفیف رو استفاده کن.
  نظرات
  چت در واتساپ تاپ کوپن
  شروع چت