ازکی

ازکی

ازﮐﯽ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎوره و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﯿﻤﻪﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ازﮐﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ، ﺑﯿﻤﻪ آﺗﺶﺳﻮزی و زﻟﺰﻟﻪ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن. ازﮐﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ، ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺧﺴﺎرت درﯾﺎﻓﺘﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دهد.

    به ازکی امتیاز دهید

    چت در واتساپ تاپ کوپن
    شروع چت
    دانلود اپلیکیشن تاپ کوپن دانلود