کد تخفیف بیمیتو : کد تخفیف 250 هزار تومانی برای شخص ثالث و بدنه بیمیتو. کد تخفیف را در قسمت کد تخفیف یا کد معرف وارد نمایید. تمام کاربران می توانند از این کد تخفیف استفاده کنند.