کد تخفیف نماوا : با چرخوندن گردونه نماوا میتونی کد تخفیف و کلی جایزه دریافت کنی، با خرید اشتراک یا تهیه بلیط پردیس نماوا میتونی شانس اضافه دریافت کنی.