کد تخفیف دیجی کالا : از پوشیدن کفش های تنگ خود داری کنید زیرا زمانی که پا تحت فشار بوده و ناراحت باشد سیستم عصبص مختل شده و قدرت تفکر و تصمیم گیری در حد بسیار پایینی کاهش می یابد.