کد تخفیف نماوا : با وارد کردن این کد تخفیف برای خرید اشتراک یک ماهه از 20 درصد تخفیف و اشتراک سه ماهه از 25 درصد تخفیف از نماوا دریافت کنید. این کد تخفیف برای خرید یا تمدید اشتراک نماوا قابل استفاده هست.