کد تخفیف جین وست : در بازی پاپاجینز جین وست تخفیف تا 100 درصدی دریافت کنید. هر کاربر پس از ورود سه مرتبه فرصت شرکت در بازی را داشته و باید با گوله برف بابانوئل درحال حرکت را هدف قرار دهد. با دعوت هر دوست جدید نیز 2 فرصت بیشتر بدست می آورید.