کد تخفیف بانی مد : برای دریافت کد تخفیف تا 100 درصدی در گردونه بانی شانس از طریق لینک خرید وارد شوید سپس دکمه شروع بازی و در ادامه با وارد کردن شماره تماس شانس خود را محک بزنید. هر کاربر سه بار فرصت بازی دارد و با لمس دکمه دریافت شانس و دعوت از دوستان می توان این فرصت را افزایش داد. دعوت از دوستان بانی مدی 4 شانس و غیر بانی مدی 10 شانس برای شما به همراه دارد. برای ورود به گردونه شانس بانی مد از طریق لینک خرید وارد شوید.