کد تخفیف بازرگام : با ثبت این کد، برنج ایرانی را از بازرگام 70 هزار تومان ارزان تر بخر. این کد برای خرید برنج ویژه کیسه 5 کیلویی باکیفیت، ممتاز و خوشپخت گامیتو فعال است. شاید موجودی محصول در برخی شهرها به اتمام رسیده باشد.