کد تخفیف بانی مد : جایزه کد تخفیف 500 هزار تومانی با پیش بینی یورو 2024 در بانی مد؛ تا قبل از آغاز هر مسابقه فوتبال فرصت شرکت در آن را خواهید داشت و هر روز 100 کد تخفیف 500 هزار تومانی به کسانی که پیش بینی آنها درست باشد جایزه داده می شود. در صورت حدس صحیح چند بازی شانس شما افزایش میابد. برای شرکت در بازی از طریق لینک خرید وارد شوید.