کد تخفیف شاواز : با شرکت در جشنواره گردونه شانس شاواز هر کاربر یک مرتبه شانس چرخوندن گردونه را خواهد داشت. در این گردونه، تخفیف 99 درصدی تصادفی با مهلت مصرف 1 روزه دریافت می کنید. سایر لوازم آرایشی بهداشتی هم تا 60% کاهش قیمت داشته اند.