کد تخفیف چندسو : برای خرید صندلی های اپراتوری مدل T55 از چند سو با استفاده از کد تخفیف زیر 7 درصد تخفیف دریافت کنید .