کد تخفیف چندسو : برای خرید صندلی کارمندی مدل A52 لیو از چند سو با کپی کردن کد زیر 7 درصد برای خرید اولت تخفیف بگیر.