کد تخفیف مکتب خونه : کد تخفیف 60درصدی خرید غیر اول دوره آموزشی مکتب پلاس را دریافت و برای خرید بدون محدودیت دوره های علوم مهندسی و پایه، پزشکی، انسانی و هنر از طریق لینک خرید وارد شوید. تخفیف این کد برای خرید دوره های تخصصی 30% می باشد.